ÁrgaranciaÁrgarancia! Garantáljuk, hogy velünk jár a legjobban. Tegyen próbára minket! Részletek
KATEGÓRIA
A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:
Válassza ki,
A fizetési mód
A hiteligénylő adatlap
Töltse fel
Írja alá szerződését
Pozitív bírálat
mit szeretne
kiválasztásánál
kitöltése után
az igényléshez
a mobiltelefonjára
esetén
részletre
jelölje be a
válassza az online
szükséges
küldött SMS kód
a rendelés
megvásárolni!
Cetelem Online
szerződéskötési
dokumentumokat!
megadásával!
kiszállításra kerül.
Áruhitelt!
lehetőséget!
HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL,
OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:
Készítse elő okmányait!
Amire szüksége lesz:
• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya vagy
• Érvényes útlevél és lakcímkártya
• Érvényes adóigazolvány
Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
• Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
• Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!
Elakadt? Kérdése Van?
• Olvassa el a súgót, vagy hívjon minket a (06-1) 458-6070-es számon!
HITELAJÁNLATUNK:

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 24 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 24 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész:500 000 Ft Kezelési díj:0 Ft
Hitelösszeg:2 000 000 Ft Referencia THM:0,00 Ft
Futamidő:24 hónap Havi törlesztőrészlet:83 333 Ft
Fix, éves ügyleti kamat:0,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):2 000 000 Ft

A Lionsgate Hungary Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2021. augusztus 12. napjától 2021. december 31. napjáig.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be,
akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
• Természetes személy
18. életévét betöltötte
Magyarországon levő állandó lakcím
Igazolt, rendszeres jövedelem
Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
• Érvényes útlevél és lakcímkártya
2. Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat
tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
• Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is
megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben
megadott cím(ek)re szól.
Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
• Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
• Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön nyugdíjas
• Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely
az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji
összesítő a nyugdíj összegéről.
• Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását
tartalmazza.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheő. Egyéb
jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa,
nem alkalmazoƫ jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás
alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
Konstrukció 1.
Munkáltatói igazolás
Ügynöki tájékoztató
Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
LINKEK:
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
Cetelem dokumentumok:
JÖVEDELEMͳVÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:
ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:
Cégnév: Lionsgate Hungary Kft.
Székhely: 2613 Rád, Kossuth út 20.
Levelezési cím:
Felügyeleő hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, központi
telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást
ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit
képviseli.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó -
a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől
elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk
a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.
A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitva-
tartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli
panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemza-
var esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem
Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem
ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és
annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem
Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli
panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoko-
lással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető
Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejötté-
vel és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető
Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Társaságunk az ügyfél számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenér-
tékeként díjat nem számít fel.